• Alle producten zijn toegevoegd aan je winkeltas

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

  1. de Kleine Keuken: gebruiker van deze algemene voorwaarden en wederpartij van de consument;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de Kleine Keuken;
  3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de Kleine Keuken in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door de Kleine Keuken georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een webshop en emailverkeer.


Artikel 2 - Identiteit van de gebruiker

de Kleine Keuken/ Truly Foods B.V.
Telefoonnummer: 0652023074

Adres vestiging: Oude Molenweg 3b
3941 ZL Doorn

E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 53489470


Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Kleine Keuken en op elke overeenkomst op afstand tussen de consument en de Kleine Keuken.
2.    De tekst van deze algemene voorwaarden wordt door de Kleine Keuken aan de consument ter beschikking gesteld, door kosteloze toezending of door verwijzing naar de plaats waar de consument deze algemene voorwaarden kan downloaden, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid  de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld, zodat ze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, geeft De Kleine Keuken vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan waar van de consument langs elektronische weg van de algemene voorwaarden kan kennisnemen. Op verzoek van de consument zullen de algemene voorwaarden elektronisch of anderszins aan hem worden toegezonden.
4.    Als er naast deze algemene voorwaarden tevens andersluidende product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. In geval van strijd tussen de bepalingen van de verschillende voorwaarden, mag de consument zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, webwinkel, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij de Kleine Keuken en/of bij een derde partij van wie de Kleine Keuken een gebruiksrecht heeft verkregen. De consument onthoudt zich van het maken van inbreuken op deze intellectuele eigendomsrechten. Voor het delen, (deep)linken naar, embedden, kopiëren en bewerken van originele content van de website of gebruik van het logo van de Kleine Keuken, is steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kleine Keuken vereist.

Artikel 4 - Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als de Kleine Keuken gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Kleine Keuken niet.
3.    de Kleine Keuken streeft ernaar de consument zo duidelijk mogelijk te informeren over de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van bedenktijd en het herroepingsrecht;
o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Kleine Keuken een bepaalde prijs garandeert;
o    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Kleine Keuken onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Kleine Keuken is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Voor het geval de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zijn passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data van toepassing. de Kleine Keuken handelt te allen tijde in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De consument erkent dat hij kennis heeft genomen van en instemt met het privacy beleid van De Kleine Keuken.
4.    de Kleine Keuken heeft het recht inlichtingen in te winnen omtrent de kredietwaardigheid van de consument, alsmede van al die feiten en factoren die redelijkerwijze van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Kleine Keuken op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    de Kleine Keuken zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Kleine Keuken waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van bedenktijd en het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Kleine Keuken deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de wijze waarop een overeenkomst met een looptijd van méér dan een jaar kan worden opgezegd.
6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7.    De consument dient 18 jaar of ouder te zijn als hij bestellingen plaatst via de webshop of een account aanmaakt. Is de consument jonger dan 18 jaar, dan dient de uitdrukkelijke toestemming van diens wettelijk vertegenwoordigers te zijn verkregen. 

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    de Kleine Keuken kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten: 
a. die door de Kleine Keuken tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen.

de Kleine Keuken zal de consument in bovenstaande gevallen tijdig informeren over het ontbreken van het herroepingsrecht.

Artikel 7 - De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de Kleine Keuken producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop hij redelijkerwijze geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. de Kleine Keuken hanteert in dat geval richtprijzen. Als dat aan de orde mocht zijn, wordt uitdrukkelijk bij het aanbod vermeld dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn. 
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien de Kleine Keuken dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6.    De prijzen die in de webwinkel worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in onze fysieke verkooppunten (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkel).
7.    Voor alle webwinkelproducten geldt dat de consument de webwinkelprijs betaalt van het artikel op het moment van bestelling. Aan de omstandigheid dat één van de fysieke verkooppunten mogelijk andere prijzen hanteert, kunnen geen rechten worden ontleend.  
8.    De aanbiedingen die in de webwinkel worden vermeld, gelden alleen voor webwinkelbestellingen die zijn gedaan binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt en zolang de voorraad strekt.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
1.    de Kleine Keuken staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.    Een eventuele door de Kleine Keuken verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Kleine Keuken kan doen gelden.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1.    de Kleine Keuken zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de met de consument gesloten overeenkomst.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Kleine Keuken kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Kleine Keuken geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Kleine Keuken het bedrag dat de consument betaald heeft geheel of gedeeltelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Kleine Keuken zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Kleine Keuken.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de kleine Keuken tot het moment van bezorging aan de consument of een door de consument aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Overmacht
1.    de Kleine Keuken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Het gaat daarbij steeds om een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van de Kleine Keuken en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, het volgende verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Kleine Keuken geen invloed kan uitoefenen, en waardoor de Kleine Keuken niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Kleine Keuken of van derden daaronder begrepen. de Kleine Keuken spant zich in om de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de overmachtssituatie.
3.    de Kleine Keuken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Kleine Keuken zijn verbintenis had moeten nakomen.
4.    de Kleine Keuken heeft het recht de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, mogen beide partijen de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.    Als de Kleine Keuken ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is hij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 - Betaling
1.    Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging. 
2.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Kleine Keuken te melden.
3.    In geval van uitblijven, niet tijdige of niet volledige betaling door de consument, heeft de Kleine Keuken behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten -waaronder wettelijke rente en incassokosten- in verband met inning van de bedragen aan de consument in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1.    de Kleine Keuken beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Kleine Keuken, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.    Bij de Kleine Keuken ingediende klachten worden binnen een termijn van 21 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Kleine Keuken de consument daarvan binnen 21 dagen op de hoogte stellen, onder vermelding van de verwachte verwerkingstijd.
4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 - Toepasselijke recht en geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen de Kleine Keuken en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.    Indien er sprake is van een geschil in verband met of voortvloeiend uit de tussen de consument en de Kleine Keuken gesloten overeenkomst, en het geschil niet conform de klachtenprocedure kan worden opgelost, zijn beide partijen bevoegd het geschil aan de rechter in de woonplaats van de consument voor te leggen.


Artikel 14 - Gedeeltelijke geldigheid; aanvullende of afwijkende bepalingen
1.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. de Kleine Keuken en de consument zullen in overleg nieuwe bepalingen overeen komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.    de Kleine Keuken behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. De consument zal in dat geval via een algemene aankondiging op de website van de Kleine Keuken op de wijziging worden gewezen.

 

VERSIE 2.0 JULI 2022 Alle rechten voorbehouden.